ความโปร่งแสงของอัญมณี (Transparency)

ความโปรงแสงคือความสามารถของแสงที่ผ่านเข้าไปในอัญมณีในระดับต่างๆ โดยใช้ไฟเหลือง (Incandescent light) หรือไฟฉาย (Pen light) ส่องผานอัญมณี แสงจะผ่านได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของอัญมณี ความโปรงแสงเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอัญมณี ซึ่งมีหลายระดับ

  • โปร่งแสง (Transparent) คือแสงผ่านเข้าไปในอัญมณีได้ และสามารถมองเห็นรูปร่างของวัตถุอยู่ด้านหลังอัญมณีได้ชัดเจน
  • กึ่งโปร่งแสง (Semi-Transparent) คือแสงผ่ายเข้าไปในอัญมณีได้ แต่มองเห็นรูปร่างของวัถุด้านหลังอัญมณีได้ไม่ชัด
  • โปร่งแสง (Translucent) คื่อแสงผ่านเข้าไปในอัญมณีได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างของวัตถุที่อยู่ด้านหลังของอัญมณี
  • ทึบแสง (Opaque) คือแสงไม่สามารถผ่านเข้าไปในพลอยได้เลย