ศัพท์บัญญัติชื่อแร่ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องประกาศชื่อแร่ 

เอกสารแนบ pdf file