แหวนหยกพม่า

Job No: 
113

หยก อัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และมีสติปัญญา
แหวนหยกเขียวตัวเรือนสีพิงค์โกล์ด  งานสั่งสอบถามเพิ่มเติมที่ Line : @geminlove